Projekt Seagull- Seagull (po polsku "mewa") jest projektem dla Euroregionu Bałtyk (ERB), którego głównym celem jest rozwinięcie i zakorzenienie w regionie długofalowej strategii oraz wspólnego dla regionu międzynarodowego planu rozwoju (WMPR). Plan stworzy podstawy między innymi do przyszłych inwestycji w środowisko naturalne i infrastrukturę, dzięki czemu przyczyni się on do społecznie i ekonomicznie zrównoważonego rozwoju całego regionu. Na projekt Seagull składa się również szeroki zakres działań, które mają na celu: rozwój efektywnie działającej administracji regionalnej i lokalnejpogłębienie zrozumienia wagi zagadnień związanych z równością płci oraz zagwarantowanie równości szans wszystkim obywatelom regionutworzenie dla regionów członkowskich wspólnej bazy danych, która pozwala ocenić czy rozwój regionu zmierza we właściwym kierunku (benchmarking)wymiana wiedzy oraz porównywanie struktur demokratycznych funkcjonujących w regionachrozwój profesjonalnych metod promocji rozwoju regionalnego w celu określenia czym jest rozwój zrównoważony, itd.     SEAGULL IIZarys projektu w ramach Programu Interreg III B Region Morza Bałtyckiego Tytuł projektuSeagull II – Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolności planowania przestrzennego w Euroregionie Bałtyk PriorytetPriorytet 3: Transnarodowa promocja budowy instytucji, wzmocnienie zdolności działań związanych z planowaniem przestrzennym Data złożenia wniosku7 marca 2005 Data zatwierdzenia wniosku3 czerwca 2005 Okres wdrażania30 miesięcy: od lipca 2005 do grudnia 2007 Partnerzy aktywniStowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, PolskaRegion Miejski Bornholm, DaniaAdministracja Okręgu Miejskiego Bałtijsk, Federacja RosyjskaRegion Blekinge, SzwecjaRada Regionu Kalmar, SzwecjaAdministracja Okręgu Kłajpedzkiego, LitwaRada Regionu Kronoberg, SzwecjaGminy i Rada Regionu Południowej Smalandii, SzwecjaUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, PolskaUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska Partnerzy dodatkowiAgencja Rozwoju Regionu Kurzeme, ŁotwaElbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw GospodarczychElbląska Izba Przemysłowo-HandlowaFunduszeFundusze pochodzić będą ze środków ERDF w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego oraz z wkładu partnerów – członków Euroregionu Bałtyk. W maju 2004 roku członkowie ERB zdecydowali o powołaniu Międzynarodowego Stałego Sekretariatu, który utrzymywany będzie ze składek z każdego regionu. Składki te stanowić będą wkład finansowy do projektu, który w ciągu 30 miesięcy wyniesie 87,250 EUR. Pozostała część budżetu będzie w postaci tzw. godzin wewnętrznych, to jest czasu, który wyznaczeni przedstawiciele regionów poświęcą na pracę nad projektem. Godzinny wewnętrzne różnić się będą między regionami. Według założeń przedstawiciele regionów Danii i Szwecji powinni przepracować w ramach działań związanych z projektem 3 dni w miesiącu. Przedstawiciele Litwy, Łotwy, Polski i Rosji powinni przepracować w ramach działań związanych z projektem 6 dni w miesiącu. Stopa dofinansowanie ze środków ERDF dla krajów tzw. Celu 1 (Litwa, i Polska) wynosi 75%, a dla krajów spoza tego obszaru (Dania, Szwecja) 50%. W sumie kwota dofinansowania z ERDF wyniesie 404,200 EUR, dając łączną kwotę budżetu w wysokości 604,900 EUR.Uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogłoby opierać się na identycznych zasadach, tj. obejmować wkład finansowy wnoszony w funkcjonowanie Międzynarodowego Sekretariatu oraz wartość godzin pracy osoby reprezentującej Region w projekcie, wynosząc w sumie równowartość wkładu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Istotny jest tutaj fakt, iż Urząd Marszałkowski nie ponosi de facto żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu. Cele i rezultatyNa terenie regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk utrzymują się znaczne różnice w poziomie rozwoju. Potrzebą realizacji działań wspierających proces poprawy spójności zajmują się liczne strategie i polityki opracowywane w Regionie Morza Bałtyckiego, włącznie ze Wspólnym Transnarodowym Programem Rozwoju (JTDP), wypracowanym w ramach projektu Seagull DevERB. JTDP określa cztery priorytetowe obszary rozwoju; po pierwsze: poprawę środowiska biznesowego (poprzez promocję innowacyjności i klimatu dla inwestycji, budowę platformy współpracy dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz transnarodową współpracę turystyczna); po drugie: działanie na rzecz poprawy infrastruktury transportu; po trzecie: wzmacnianie współpracy na rynku pracy; po czwarte: wdrażanie polityk UE dotyczących energii odnawialnej i ochrony środowiska.28 listopada 2005 roku Rada Euroregionu Bałtyk podjęła decyzję o przyjęciu ostatecznej wersji Programu, który wdrażany będzie na obszarze ERB w ciągu następnych 10 – 15 lat. Jako, iż proces realizacji Programu stanowić będzie wyzwanie dla regionów członkowskich, ich przedstawiciele zdecydowali o podjęciu strategicznych kroków, ułatwiających to zadanie. W lipcu roku ubiegłego powołano Stały Międzynarodowy Sekretariat ERB, któremu postawiono dwa zasadnicze zadania: koordynację współpracy pomiędzy regionami i Sekretariatami Krajowymi ERB, a także poszukiwanie finansowych możliwości wsparcia tejże współpracy, zwłaszcza z uwzględnieniem realizacji JTDP.Jesienią roku 2004 Sekretariat Międzynarodowy pomyślnie złożył wniosek do Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg III B w ramach instrumentu Seed Money, uzyskując wsparcie finansowe dla przygotowania dużego projektu Seagull II. Projekt ten opiera się na politycznej współpracy Euroregionu Bałtyk i jest zgodny z jej ogólnym celem budowy rzeczywistej spójności w regionie. Centralnym zadaniem projektu będzie wspomaganie władz lokalnych i regionalnych w procesie wdrażania Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju, tak aby realizowane na terenie ERB działania transnarodowe wspierały Drugi Plan Działań Wymiaru Północnego, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Strategie Lizbońską i Goteborską, Wspólna Przestrzeń Gospodarczą Unii i Rosji. Trzy podstawowe cele projektu to: 1) poprawa możliwości organizacyjnych ERB w procesie wsparcia dla wdrażania JTDP (poprzez ustanowienie stałych sieci współpracy skupiających polityków, urzędników, ekspertów i przedstawicieli nauki oraz powoływanie zespołów projektowych, które przygotowywać będą konkretne projekty transnarodowe realizujące postulaty JTDP); 2) stworzenie lepszych warunków technicznych współpracy, wspomagających wdrażanie JTDP (poprzez uruchomienie internetowego systemu komunikacji oraz stworzenie wspólnej bazy danych statystycznych); 3) poszerzenie wiedzy i umiejętności kadr ERB, służących skuteczniejszej realizacji Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju (poprzez promocję wśród polityków i urzędników ERB polityk i programów unijnych oraz tych, wypracowanych wspólnie przez UE i Rosję). Szczegółowo, oczekujemy następujących rezultatów:- 4 sieci referencyjnych, składających się z ekspertów, polityków i pracowników ERB, przedstawicieli nauki, itd w czterech obszarach priorytetowych JTDP. Sieci te obejmować będą także podgrupy tematyczne: a) innowacja oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, b) rozwój obszarów wiejskich, c) turystyka, d) infrastruktura transportu, e) rynek pracy, f) energia i g) środowisko. Po zakończeniu projektu, sieci te zostaną przekształcone w stałe grupy robocze ERB;- 7 zespołów projektowych, które opracują 7 wniosków transnarodowych projektów w ramach czterech obszarów współpracy. Zespoły projektowe będą powoływane ad hoc przez sieci referencyjne w celu przygotowania rozwiązań konkretnych problemów;- Internetowy system komunikacyjny w regionach ERB, który pozwoli na niedrogie i skuteczne komunikowanie się wewnątrz jak i poza ERB; - Baza Danych Statystycznych ERB będąca rozszerzeniem istniejącej strony internetowej, służąca jako techniczny instrument wsparcia procesu identyfikacji problemów oraz opracowania projektów, które będą je rozwiązywać;- model współpracy transgranicznej, ilustrujący doświadczenia ERB w tworzeniu organizacji współpracy politycznej, który służyć będzie jako przykład metody “od wizji do działania”, od deklaracji woli współpracy, poprzez budowę wspólnej strategii oraz struktur roboczych, do realizacji konkretnych wyzwań całego Regionu. MetodologiaProjekt został podzielony na trzy grupy robocze z zastosowaniem następującej metody: Grupa Robocza (GP1) Nr 1 jest odpowiedzialna za organizację sieci referencyjnych wokół obszarów priorytetowych Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju; Grupa Robocza Nr 2 (GP2) otrzymuje rolę zabezpieczenia instrumentów technicznych oraz modeli wymiany wspierających sieci referencyjne w pracy; Grupa Robocza Nr 3 (GP3) dostarcza sieciom wsparcie kadrowe. Aby wspomóc proces wdrażania JTDP, GP1 winna zagwarantować stosowny skład sieci i zaprosić do współpracy polityków oraz personel ERB, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentantów sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w opracowywanie strategii oraz projektów dotyczących Regionu Morza Bałtyckiego. Aby dostarczyć wsparcie techniczne przydatne w procesie wdrażania JTDP, GP2 musi uruchomić system e-learning, który pozwoli na znaczne oszczędności w budżetach przeznaczonych na spotkania i podróże, a także będzie używany przez GP3 w ramach oferowanych szkoleń oraz wymiany najlepszych praktyk. GP2 założy także bazę danych statystycznych ERB, która ułatwi większą spójność w lokalnych i regionalnych działaniach dotyczących planowania przestrzennego. W ramach wsparcia dla GP1 w opracowywaniu dobrych jakościowo projektów wdrażających zadania JTDP, GP3 szkolić będzie sieci referencyjne w dziedzinach polityk europejskich oraz technikach budowy i prowadzenia projektami. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk (ERB), utworzone w 1997 roku, jest organizacją pożytku publicznego i od czerwca 2005 roku prowadzi w ramach Programu Interreg III B projekt Seagull II, w którym uczestniczą pozostałe regiony członkowskie Euroregionu: Województwo Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie w Polsce, Bornholm w Danii, Województwo Kłajpedzkie na Litwie, Obwód Kaliningradzki w Rosji i powiaty Szwecji: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Głównym celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnych możliwości Euroregionu Bałtyk poprzez pomoc jego regionom członkowskim w procesie wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju i długofalowej strategii, przyjętych w 2005 roku.W ramach projektu Seagull II Stowarzyszenie m.in. zakupiło i udostępniło partnerom internetowy system telekonferencyjny, organizowało konferencje, na przykład poświęcone problematyce przekraczania zewnętrznych granicy Unii Europejskiej, a jednocześnie zewnętrznej granicy Unii, przeprowadziło szkolenia na temat nowych programów współpracy terytorialnej. W trakcie realizacji projektu odbywa się seria wizyt studyjnych zespołów projektowych, które w poszczególnych obszarach rozwojowych euroregionalnej strategii budują wspólne projekty na bazie Metodologii Struktury Logicznej. Organizowane są też wizyty robocze pomiędzy Euroregionem Bałtyk a innymi podobnymi strukturami Regionu Morza Batyckiego, np. Euroregionem Niemen i Euroregionem Szeszupe, czy Nordycką Radą Ministrów. Obecnie kończymy też budowę bazy podstawowych danych statystycznych swoich regionów członkowskich. Do końca 2006 roku, a więc w ciągu 18 miesięcy realizacji projektu, Stowarzyszenie – partner wiodący – wydatkował 145 394,10 EUR, a więc 41,66% swojego całkowitego budżetu w wysokości 349 000 EUR. W pierwszej połowie 2007 roku nasze wydatki wyniosły ponad 113 814,69 tysięcy EUR. Budżet pozostały do realizacji do końca roku wynosi 89 791, 21 EUR. Zadania planowane w drugiej części roku 2007 to min. sfinalizowanie pracy zespołów projektowych, które przedstawią wnioski wspólnych przedsięwzięć w Euroregionie w latach 2007 – 2013 oraz konferencja kończąca Seagull II w Gdańsku). Program Interreg III B zwraca 75% wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu Seagull II w półrocznych transzach. Procedura wymaga certyfikacji poniesionych wydatków przez audytora centralnego w Polsce, a następnie złożenia raportu finansowego do sekretariatu Programu Interreg III B w Rostocku. W praktyce oznacza to faktyczną refundację po 6 – 7 miesiącach od zakończenia raportowanego danego półrocza. Nasze wieloletnie i bardzo pozytywne doświadczenia z realizacji projektów, jak również współ-zarządzania Programem Phare sprawiły, iż w fazie planowania wydatków Seagull II liczyliśmy na szybsze zwroty z sekretariatu Programu. Mimo to, wydatki w poprzednich okresach nie były na tyle wysokie, aby stanowić realne zagrożenie dla płynności finansowej Stowarzyszenia. Niestety, wydatki planowane w roku 2007 takie zagrożenie stwarzają. Ich wzrost w relacji do lat ubiegłych spowodowany jest przede wszystkich pewnym opóźnieniem w realizacji zadań małej infrastruktury, a więc internetowego systemu komunikacji oraz budowy bazy danych statystycznych.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:09
Dania / Denmark      Regional Municipality of BornholmMr Niels Chresten AndersenUllasvej 23DK-3700 Bornholm DenmarkTel. +45 5692 1303Fax. +45 5692 1301e-mail: Niels.Chresten.Andersen@brk.dkhttp://www.brk.dk, http://www.bornholm-eu.dkLitwa / Lithuania     Association of Klaipeda County CommunesMr Valdas Puckorius Danes g. 17LT - 5800 Klaipeda LithuaniaTel. +370 620 13490e-mail: v.puckorius@gmail.comPolska / Poland     Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu BałtykMs Agata Nazarul. Stary Rynek 2582-300 Elbląg PolandTel. +48 55 237 47 20Fax. +48 55 237 47 26e-mail: sekel@eurobalt.org.plPolska / Poland      Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoMs Krystyna Wróbelwska, Ms Joanna Woźniakul. Okopowa 21/2780-810 Gdansk PolandTel. +48 58 32 61 710Fax. +48 58 32 61 704e-mail: k.wroblewska@woj-pomorskie.pl , J.Wozniak@pomorskie.euPolska / Poland      Urząd Warszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoMs Wioletta Sokół , Mr Piotr Zwolakul. Emielii Plater 110-562 Olsztyn PolandTel. + 48 89 523 27 39Fax. + 48 89 534 00 19e-mail: w.sokol@warmia.mazury.pl , piotr.zwolak@warmia.mazury.pl  Rosja / Russia    Agency for International Affairs and Inter-regional Cooperation of the Kaliningrad RegionMs Elena LebedevaDonskovo 1236007 Kaliningrad RussiaTel. +7 4012 599 089Fax. +7 4012 599 084e-mail: e.lebedeva@gov39.ruSzwecja / Sweden     The Regional Council of Southern Sm?landMs Therese MagnussonVideum P.G. Vejdes Väg 15S-352 33 VaxjoSwedenTel. +46 470 72 47 52Fax. +46 470 256 08e-mail: therese.magnusson@rfss.seSzwecja / Sweden      The Regional Council of Blekinge RegionMr Peter RatcovichRonnebygatan 2SE-371 32 KarlskronaSwedenTel. +46 455 30 50 22Fax. +46 455 30 50 10e-mail: peter.ratcovich@regionblekinge.seSzwecja / Sweden      The Regional Council of Kalmar RegionMr Jan MartinssonNygatan 34SE-391 27 KalmarSwedenTel. +46 480 44 87 95e-mail: Jan.Martinsson@rfkl.se 
Dodano 20.01.2009, godz. 12:08
Historia, struktura, cele współpracy Przez wiele stuleci wokół Bałtyku rywalizowano, często zbrojnie o dominację polityczną, wpływy gospodarcze, biedniejsi sąsiedzi patrzyli zazdrośnie na zasobniejszych. Nigdy jednak nie ustawała integracja poprzez przenikanie kultury, przepływ idei, kupcy torowali drogę do współpracy gospodarczej. Przykładem, że najsilniejszym motywem była chęć współpracy gospodarczej jest historia powstania i działalności Hanzy.  Lata 1989-1990 przyniosły zmiany polityczne w Europie, które umożliwiły zmaterializowanie projektów nawiązywania formalnej i faktycznej współpracy na poziomie regionalnym w obszarze Południowo-Wschodniego Bałtyku. Kluczowym elementem były decyzje rządu Federacji Rosyjskiej o otwarciu Obwodu Kaliningradzkiego i zezwoleniu na nawiązywanie współpracy zagranicznej z partnerami, których przez bardzo wiele lat oddzielała granica. Idea utworzenia Euroregionu prawie równocześnie powstała wśród polityków działaczy gospodarczych południowo-wschodniej Szwecji oraz północno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trwały bardzo krótko, pierwsza konferencja poświęcono możliwościom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazwą „Jantar”) odbyła się na przełomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a już 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Bałtyk. Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno podwzględem ilości uczestniczących Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujących te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki, na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.  Euroregion Bałtyk ma charakter samorządowo-rządowy, w pracach Euroregionu uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionów, najwyższym Organem jest Rada, ze swego składu wyłania Prezydium, pracami Rady i Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy w roku, decyzje podejmowane są na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze Stron Umowy, rotacja następuje po rocznej kadencji. W Euroregionie działa dziewięć stałych Grup Roboczych, które zajmują się wdrażaniem Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk w następujących obszarach:  • rozwój innowacji i wsparcie dla średnich i małych przedsiębiorstw, • rozwój obszarów wiejskich, • turystyka, • infrastruktura transportu, • wymiar społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem integracji rynków pracy, • nowoczesna gospodarka wodna, • energia, a zwłaszcza jej odnawialne źródła, • ochrona środowiska na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego. Decyzją Rady Euroregionu Bałtyk od dnia 1 lipca 2004 roku funkcjonuje Stały Międzynarodowy Sekretariat. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, uwzględniony on jest w strukturze sekretariatu polskiego. Intencją stron - krajów członkowskich ERB - było stworzenie ciała koordynującego prace sekretariatów krajowych Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, wspierającego działania realizowane na terenie Euroregionu oraz budującego jego wizerunek jako organizacji dobrze przygotowanej do wdrażania inicjatyw europejskich. Jest to zadanie ambitne, wymagające efektywnej współpracy, także finansowej. Dlatego też, powołując Stały Międzynarodowy Sekretariat strony podjęły, po raz pierwszy w historii Euroregionu, wspólne zobowiązanie finansowe.  Podstawowe cele współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk są następujące: • Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu • Ułatwianie wzajemnych kontaktów • Zbliżanie lokalnych społeczeństw • Przełamywanie historycznych uprzedzeń • Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego uwzględniając stan rozwoju gospodarki każdej ze Stron Umowy   Wsparcie finansowe Swoje cele statutowe Euroregion Bałtyk realizuje dzięki składkom członkowskim oraz programom pomocowym, zarówno jako instytucja nimi zarządzająca, jak i ich beneficjent. Realizowany przez Stronę Polską Euroregionu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - w latach 1999 - 2006 Fundusz Małych Projektów w ramach programu Phare pozwolił na wdrożenie 236 projektów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 6 milionów euro. Zrealizowano projekty pozwalające na spotkania mieszkańców sąsiadujących państw imprezy kulturalnych, wymianę młodzieży, targi gospodarcze, konferencje i seminaria naukowe, festiwale piosenki, zawody sportowe, jak również na naukę języka sąsiada oraz publikacje poświęcone problemom daleko wykraczającym poza granice jednego kraju,  przełamują wieloletnie bariery kulturowe i historyczne, uświadamiając lokalnej społeczności wzajemne związki i podobieństwa oraz wspólną odpowiedzialność za kształtowanie rzeczywistości w najbliższej okolicy. Projekty te, choć niewielkie, przyczyniły się do stworzenia trwałych więzów kulturalnych, gospodarczych, a co szczególnie istotne, do nawiązywania zwyczajnych kontaktów towarzyskich. Inicjatywa wsparcia dla współpracy transgranicznej realizowana jest obecnie dzięki Funduszowi Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Projektu ten ma charakter programu finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorządami regionalnymi województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczęliśmy jego realizację w dniu 3 lipca 2008 r., a zakończyliśmy  31 marca 2011 roku. Wartość całkowita projektu przekracza kwotę 2 milionów euro. Euroregion Bałtyk oraz jego region członkowskie występują również jako wnioskodawcy wspólnych projektów. W ramach Programu Interreg III B Region Morza Bałtyckiego zrealizował projekt Seagull 2: Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolności planowania przestrzennego, którego celem było wzmocnienie zdolności działań związanych z planowaniem przestrzennym. Projekt o łącznym budżecie 600 tysięcy euro nawiązywał do Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk, budując tzw. sieci referencyjne, czyli innymi struktury współpracy skupiające przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucje nauki, sektor prywatny i organizacje pozarządowe wokół wybranych zadań Programu Rozwoju. Powołane w ramach projektu. sieci referencyjne zostały formalnie przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk jako podstawowe struktury wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju. Dzięki nim w kwietniu 2009 roku Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej przyjął do realizacji 5 wspólnych projektów, których łączny budżet wynosi prawie 7 milionów euro. Projekty te to:  • DISKE, Rozwój innowacyjnych systemów poprzez wiedzę i wymianę, współpraca między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez współpracę parków naukowo-technologicznych, inkubatorów oraz władz lokalnych, • BaltNet, Rozwój sieci współpracy instytucji rynków pracy Południowego Bałtyku w celu wzmocnienia integracji rynku pracy, • MOMENT, Nowoczesna gospodarka wodna, • LED, Poprawa oszczędności energii poprzez konwersję oświetlenia w miejscach publicznych na technologię LED, • Yc3, Projekt współpracy transgranicznej młodzieży, integracja perspektyw młodzieży w Euroregionie oraz sprzyjanie integracji młodzieży Południowego Bałtyku. Walory turystyczne Euroregion Bałtyk to także obszar pełen różnorodnych atrakcji turystycznych, w które obfitują wszystkie regiony członkowskie.  Województwo Pomorskie rozciąga się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej. Pomorskie to również Kociewie, Żuławy oraz najsłynniejsza w regionie kraina zwana Szwajcarią Kaszubską. Atrakcyjność województwa pomorskiego najlepiej potwierdzają wyniki rankingu na temat jakości życia w Polsce, opublikowane w 2003 roku. Wynika z niego, że najbardziej zadowoleni życia Polacy mieszkają właśnie na Pomorzu! Stolicą regionu jest Gdańsk - miasto o przeszło tysiącletniej tradycji. Miasto oczarowuje swym niezwykłym klimatem starej Hansy, zabytkową architekturą, a także pięknem piaszczystej plaży. Niewiele jest polskich miast tak dobrze znanych na całym świecie. Z uwagi na wielki zryw "Solidarności" w 1980 roku, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Jednak faktyczną rolę metropolii pełni Trójmiasto - aglomeracja składająca się z trzech połączonych komunikacyjnie miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu.  Jednym z najpiękniejszych terenów Polski, ze względu na walory turystyczne i przyrodnicze, są Warmia i Mazury.  Region ten - pełen malowniczych jezior, rzek, lasów i wzgórz -  jest miejscem, które warto odwiedzić chcąc wspaniale spędzić urlop. Ze względu na swoja unikalną przyrodę i klimat Mazury często nazywane są Krainą Tysiąca Jezior bądź Zielonymi Płucami Polski. Główną atrakcją Warmii i Mazur jest Kanał Elbląski z jedynym w świecie funkcjonujący system pochylni. Statki na pięciu kolejnych pochylniach pokonują prawie 100 metrową różnicę poziomów "płynąc" w tym czasie po lądzie. Rejs zachwyca  dziewiczą przyrodę, czystym powietrzem i wodami jezior. Malownicze brzegi są zamieszkałe przez ptactwo i zwierzynę leśną, dolna część szlaku przebiega przez największy w Polsce rezerwat ptactwa wodnego.  Szwedzki region Blekinge jest pełen różnorodnej przyrody z niesamowitymi bukami, polami, łąkami i lasami świerkowymi. Szemrzące i  krystalicznie czyste strumienie zachęcają do wędkowania, a upstrzony ponad stoma wyspami Archipelag zachęca do żeglowania.  Krajobraz tego regionu jest unikalnym obszarem botanicznym, dlatego Blekinge nazywane jest Ogrodami Szwecji. Region Kalmar leży w południowo-wschodniej części Szwecji, który zachwyca przede wszystkich unikatową przyrodą wyspy Öland. Słoneczna Olandia szczyci się krajobrazami Wielkiej Niziny Wapiennej, plażami i kilkoma setkami wiatraków. Warta uwagi jest zachwycająca przyroda wyspy z cudownymi lasami, urokliwymi wioskami i przepięknym wybrzeżem. Nie dziwi więc fakt, iż Ölandia jest najpopularniejszym kurortem wakacyjnym dla mieszkańców Szwecji. Z kolei region Kronoberg, nazywany też Południową Smalandią, jest rajem dla miłośników przyrody – bujne lasy szpilkowe, niezliczone jeziora, wartkie strumienie. Można rozkoszować się spacerem w lesie, który pomimo bliskości miasta, ma atmosferę starej puszczy i gdzie pośród majestatycznych drzew czuje się powiew historii. To tu, w Królestwie Szkła, bije serce szwedzkiego rzemiosła. Region Kłajpedzki jest jednym z najciekawszych obszarów Litwy, z Mierzeją Kurońską i wspaniałym wybrzeżem. Charakterystyczne dla krajobrazu Mierzei Kurońskiej są malownicze wydmy, z których najwyższe i najokazalsze przekraczają 50 m n.p.m. Każdy, kto przybywa na mierzeję po raz pierwszy, z pewnością od razu zwróci uwagę na jedyne w swoim rodzaju rybackie chaty ze ścianami oszalowanymi deszczułkami koloru czerwono-brązowego lub - jeszcze piękniejsze - w barwie tzw. błękitu pruskiego. Mierzeja Kurońska jako park narodowy, zarówno część litewska, jak i rosyjska została w całości wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. W Obwodzie  Kaliningradzkim pięknym dziełem natury jest Zalew Wiślany (w części rosyjskiej nazywany Zalewem Kaliningradzkim) i jego otoczenie. Jest to strefa rozciągająca się na wschód od ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, aż za Kaliningrad. To znakomity teren dla tych śródlądowych żeglarzy, którzy myślą o wyjściu na szersze wody.  Duńska wyspa  Bornholm to  miejsce stworzone dla rowerzystów, gdzie pełne  jodu morskie powietrze, klimatyczne budownictwo i drogi stworzone wręcz dla rowerzystów, zapraszają wszystkich, którzy lubią wyzwania oraz poznawanie innych miejsc. Stolica wyspy, Ronne, uchodzi za rowerowy raj na Bałtyku.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk