SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE PLANOWANYCH I PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ - PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE PLANOWANYCH I PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ - PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

Szanowni Państwo,
w imieniu Partnerów Projektu SBYCGN - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (pełniącego role partnera wiodącego)  w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii oraz Litwy  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk pragniemy serdecznie zaprosić do lektury streszczenia dotychczasowych działań projektowych zrealziowanych w pierwszym pólroczuy 2018 roku.

ENG:

Dear Sir or Madam,
on behalf of the SBYCGN Project Partners - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117 / 17 implemented by the Association of Polish Communes Euroregion Bałtyk (acting as lead partner) in partnership with organizations from Sweden and Denmark and Lithuania under the Cooperation Program We would like to cordially invite you to read a summary of current pro-structure activities implemented in the first half of 2018. Attached English version of Newsletter.

1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku (SB YCGN) ma na celu:

 • zintensyfikować współpracę transgraniczną prowadzącą do budowania potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą;
 • wykazać korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu wspólnych problemów młodzieży.

Cele projektu to:

 • wzmocnienie współpracy transgranicznej młodzieży w krajach partnerskich;
 • poprawa zdolności i kompetencji samorządów lokalnych i ich przedstawicieli do angażowania się w dialog obywatelski z młodzieżą;
 • upowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszłych planów zwiększenia udziału młodzieży w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie Południowego Bałtyku.

2. DZIAŁANIA PROJEKTOWE

14-16.02.2018 ELBLĄG – KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU SB YCGN - Pierwsza trzydniowa konferencja projektu w Elblągu zorganizowana przez Partnera wiodącego Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Podczas spotkania wszyscy partnerzy projektu (łącznie 32 uczestników) mieli okazję poznać po raz pierwszy siebie nawzajem i mieli czas na dyskusję w powiększonej grupie W trakcie omówiono szereg zagadnień związanych z realizacja projektu oraz kontekstem współpracy w ramach przyszłych działań i funkcjonowania wspólnej sieci grup młodzieżowych w Gminach.

 15.02.2018 ELBLĄG - DEBATA "MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCI" - 15 lutego 2018 r. w Elblągu odbyła się debata "Młodzież przyszłości" zorganizowana przez radę Młodzieżową Euroregionu Bałtyk i Partnera Wiodącego. Podczas spotkania omówione zostały problemy związane z codziennymi działaniami Rady Młodzieży ERB, wyzwaniami ten innowacyjnej współpracy młodzieży w krajach Morza Bałtyckiego oraz ich plany na przyszłość. Uwzględniono potencjalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron z lokalnymi przedstawicielami młodzieży, gmin i polityków, a także partnerów projektów międzynarodowych (CAYSPOT i SB YCGN).

12.03.2018 ELBLĄG - WSPÓŁPRACA DWÓCH PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH MŁODZIEŻ SB YCGN I CASYPOT - Spotkanie miało na celu stworzenie synergii między dwoma projektami wspierającymi młodzież w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt z CaSYPoT (tworzący strategie Młodzieżowe) oraz SB YCGN (tworzący sieci młodzieży i skupiający się na działaniach lokalnych) podzieliły się swoimi celami i wartościami wynikających z dotychczasowych badań, które są opracowywane w obu projektach u partnerów uczestniczących. Dokonano porównane z wynikami badań CaSYPoT i ustalono wspólne cele jakimi będą-  wzajemne wspieranie się w tworzeniu wykonalnych strategii, działań lokalnych które będą miały pozytywny wpływ na beneficjentów i młodych ludzi w zaangażowanych gminach.

23.03.2017 IŁAWA - SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH - seminarium wprowadzające w temat projektu SB YCGN dla przedstawicieli pracowników samorządowych, opiekunów rad młodzieżowych polskich gmin działających jako partnerzy projektu. Podczas spotkania przedstawiono specyfikę i charakter współpracy między gminami (władzami) a młodzieżą. Nacisk położono na analizę obecnego stanu współpracy w każdej z gmin uczestniczących w projekcie. Określono sposób partycypacji i zaangażowania gminy, rozpoczęto prace nad harmonizacją działań, procedurami pracy długofalowej oraz metodami komunikacji, w tym kolejnymi wydarzeniami projektowymi w gminach.

27.03.2018 VIMMERBY - DYSKUSJA MIĘDZY GRUPAMI MŁODYCH LUDZI I POLITYKÓW – spotkanie zorganizowane w Fabriken - Allaktivitetshuset w Vimmerby pomiędzy uczniami i politykami, którzy omawiali najważniejsze kwestie z obu stron. Dotyczyły one wzajemnej komunikacji, sposobów angażowania we wspólne wydarzenia i dyskutowano o sposobach współpracy. Uczestnikom przedstawiono założenia projektu i zakres planowanych działań, w których mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych środowisk mających na celu rozwiązywanie problemów młodzieży i budowanie wzajemnego dialogu

17-18.04.2018 VIMMERBY - SPOTKANIE MONITORUJACE - pierwsze wizyta studyjna w organizacji partnerskiej projektu SB YCGN w Vimmerby (Szwecja). Spotkanie miało na celu przedstawienie szwedzkiej perspektywy projektu i zaprezentowanie organizacji partnerskiej, jej zakresu działań i sposobów wsparcia młodzieży w celu pokazania dobrych praktyk wdrażanych w Szwecji. Zostało ono połączone z wizytami studyjnymi – uczestnicy mieli okazję odwiedzić wystawę Astrid Lindgren w Astrid Lindgren Nas i centrum młodzieżowym Fabriken. Uczestnicy dyskutowali o ogólnym postępie projektów i o dalszych działaniach, które należy podjąć, aby osiągnąć oczekiwany rezultat.

18.05.2018 GDYNIA - DRUGIE SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW - Drugie spotkanie polskich gmin pełniących funkcję partnerów stowarzyszonych projektu SB YCGN, któremu przewodziła Joanna Pietrasik z Fundacji Civis Polonus i które odbyło się w "Wymiennikowni" – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznej w Gdyni. W trakcie spotkania Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej przedstawili założenia pilotażowych badań w projekcie, oczekiwania i plan jego realizacji. Seminarium obejmowało również zagadnienia identyfikacyjne dotyczące metod rekrutacji zespołów YCG z gmin i planowania kolejnych działań.

KONIEC MAJA 2018 - BADANIA PILOT W GMINACH PARTNERSKICH - Badania pilotażowe zostały przygotowane i rozpowszechnione przez dwie partnerskie uczelnie - Politechnikę Gdańską (GUT), Wydział Zarządzania i Ekonomii (FME) oraz Uniwersytet w Kłajpedzie. Badania te pozwolą nam porównać lokalne potrzeby i warunki w odniesieniu do ogólnych problemów młodzieży i polityki młodzieżowej we wszystkich krajach Partnerskich. Badania pilotażowe, maja na celu pomóc stworzyć ostateczną wersję kwestionariuszy na temat stanu obywatelskiego uczestnictwa młodzieży, i będą trwać we wszystkich organizacjach zaangażowanych w projekt. Analiza tych wyników zostanie wykorzystana do opracowania kwestionariusza do właściwych badań transgranicznych.

3. Co się wydarzy w projekcie?

11-12.06.2018, Gdynia: Pierwsza wydarzenie aktywizujące projektu Umbrella pod nazwą "Umacnianie świadomości" połączone z prezentacją doświadczeń z projektów SB YCGN i CASYPOT podczas warsztatów „Nie pozwól młodym odchodzić z ich miast”, które maja wesprzeć powstające idee projektowe w krajach Morza Bałtyckiego;

20.07.2018, Elbląg: Trzecie warsztaty dla polskich Gmin;

22-29.06.2018, Denmark or Telšiai: Warsztaty dla partnerów Skandynawskich I Litewskich – wypracowanie sposobów współpracy, harmonogramu kolejnych spotkań.

Koniec czerwca/Początek Września 2018: Badania właściwe w Gminach partnerskich;

6-9.09.2018, Marseilles: Udział w międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej "Dzielne nowe światy?" Przyszłość demokracji i edukacji obywatelskiej;

21-22.09.2018, Gdynia: Wspólny trening opiekunów i Młodzieży z gmin członkowskich z 4 krajów;

Koniec Września 2018 - Finalizacja badań naukowych we wszystkich gminach objętych projektem

Październik 2018: Wizyta monitorująca i warsztaty w jednej z organizacji partnerskich;

8-9.11.2018, Klaipeda: Konferencja naukowa - warsztaty dla młodzieży uczestniczące w działaniach projektowych - warsztaty dla partnerów skandynawskich i litewskich,

W ZAŁĄCZENIU

- Rozszerzona ifnormacja o działaniach projektowych (PL i ENG)

- Streszczenie działań projektowych (PL I ENG)

__________________________________________________________________________________

 1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT

South Baltic Youth Core Groups Network (SB YCGN) aims to:

 • increase cross-border cooperation resulting in building capacity of local actors working with youth
 • demonstrate the benefits of soft cross-border cooperation for solving common youth issues.

The project objectives are:

 • enhancing cross-border cooperation of young people in partner countries
 • improving capacity and competencies of local governments and their representatives to engage in civil dialogue with youth
 • disseminating project results for development of future plans for increased youth participation in local and cross-border issues in the SB region.
 1. PROJECT ACTIONS

14-16.02.2018 ELBLĄG - SB YCGN KICK OFF CONFERENCE - The first SB YCGN kick off conference took place from 14th and 16th of February 2018 in Elblag, Poland. A total of 32 people attended the event. During the meeting, all project partners had the opportunity to meet f2f each other for the first time and had time to discuss in an enlarged group (taking into account both partners of the Associations and full partners) project details. Partner discuss a number of issues related to the application itself and the context of cooperation as part of the future actions and activities of the SB YCGN network.

15.02.2018 ELBLĄG - ’YOUTH OF THE FUTURE’’ DEBATE  - On 15th of February 2018 the debate “Youth of the Future” took place in Elblag, Poland. During the meeting, problems related to everyday activities of ERB Youth Board, to the challenges this innovative cooperation may face  and plans for the future were discussed. The possible involvement of all stakeholders with local representatives of youth, municipalities and politician as well as well as partners of international projects (CAYSPOT and SB YCGN) was took into consideration.

12.03.2018 ELBLĄG – COOPERATION OF TWO SUPPORTING YOUTH INVOLVEMENT INTERREG  PROJECTS – CaSYPoT AND SB YCGN MEETING - The meeting was aimed at creating synergy between two projects supporting young people in the Baltic Sea Region. SB YCGN project, share similar goals and values with CaSYPoT, and the research that will be developed in SB YCGN project will be  compared to CaSYPoT’s results. The aim of it will be support each other on creation  feasible strategies which will have a positive impact for the beneficiaries and the young people in the municipalities involved.

23.03.2017 IŁAWA - SEMINAR FOR POLISH ASSOCIATED PARTNERS - an introductory seminar on the subject of the project SB YCGN for representatives of civil servants from Polish municipalities acting as Associated partners of the SB YCGN project. During the meeting, the specificity and character of cooperation between municipalities (authorities) and young people was presented. The focus was on the analysis of the current status of cooperation in each of the municipalities participating in the project. The way of participation and involvement of the commune was defined, work was started on the harmonization of activities, the procedures of long-term work and methods of communication, including subsequent project events in the municipalities.

27.03.2018 VIMMERBY – DISCUSSION BETWEEN GROUPS OF YOUNG PEOPLE AND POLITICIANS  meeting was arranged in Fabriken - Allaktivitetshuset in Vimmerby between students and politicians who discuss the most important issues from both parts. They were related to mutual communication, ways of engaging both parties in joint events and d ways of cooperation were discussed. The participants were presented with the assumptions of the project and the scope of the planned activities, which could include representatives of various environments aimed at solving youth issues and building mutual dialogue

17-18.04.2018 VIMMERBY – PARTNER FACE2FACE MEETING - on April 17th the first SB YCGN meeting started in Vimmerby (Sweden). The meeting was aimed at presenting the partner organization, it’s scope of its activities and ways of functioning in order to show good practices implemented in Sweden. It was combined with study visits. The participants were discussing about the general proceeding of the projects and about the further step that need to be taken in order to reach the expected outcome. They also had the chance to visit the Astrid Lindgren exhibition at Astrid Lindgren Nas and the youth center Fabriken.

18.05.2018 GDYNIA - SECOND SEMINAR FOR POLISH ASSOCIATED PARTNERS - Second meeting of Polish municipalities acting as Associated partners of the SB YCGN project, which was led by Work Package Leader Joanna Pietrasik from Civis Polonus and held in “Wymiennikownia” - Youth Center for Social Innovation and Design in Gdynia. A representative of Gdańsk University of Technology presented the assumptions of pilot research in the project, expectations and plan for its implementation. The Seminar also cover identification issues on the methods of recruiting YCG teams from municipalities and plan for the next activities.

PILOT RESEARCH IN THE PARTNER COMMUNES AND MUNICIPALITIES - Pilot studies were prepared and disseminated by the two Partner Universities – Gdańsk University of Technology (GUT), Faculty of Management and Economics (FME) and Klaipeda University. This research will allow us to compare the local needs and conditions in respect to overall youth issues and youth policy in all PP countries. Pilot research will help us to create final version of questioners on the state of art of youth civic participation are ongoing in all organizations involved in the project. An analysis of this results will be used to develop a questionnaire for a cross-border research.

 1. WHAT IS HAPPENING NEXT?

11-12.06.2018, Gdynia: Umbrella’s first Awareness Raising Event and presentation of experience of SB YCGN and CASYPOT projects during workshop Don’t let your youth go away from their cities for

20.07.2018, Elblag: Third workshop for Polish associated partners  

22-29.06.2018, Denmark or Telšiai: Workshop for Scandinavian and Lithuanian partners

End of June/Beginning of September 2018: Research in Municipalities

6-9.09.2018, Marseilles: Conference "Brave new Worlds?! The Future of Democracy and Citizenship Education

21-22.09.2018, Gdynia: YCG Training

End of September – Finalization of scientific research in all project municipalities

October 2018: Study visit and workshop in one of the partner organization

8-9.11.2018, Klaipeda: Scientific Conference - Workshop for the Youth Participating in project Activities - Workshop for Scandinavian and Lithuanian partners

Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk