STG - STATUT

Czym jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG)? -  nie każdy wie, dlatego warto zapoznać sie z tekstem jednolitym statutu organizacji aktualnym na czeriwec 2016 roku. Oócz podstawowych informacji o Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk takich jak,jego forma prawna-  pozarządowa organizacja pożytku publicznego działająca na terenie województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, zapoznają się Państwo z celami (STG) a więc m. in. o jego służbie społecznościom lokalnym, wspieraniu inicjatyw promujących między innymi: kulturę, atrakcje i potencjał turystyczny, a także działaniach w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technologii, oprócz tego dowiedzą się Państwo więcej o pozostałych celach sTG oraz środkach ich realizacji. Będąc zaintersowanym członkowstwem warto prześledzić dokładniej prześledzić wynikjacego z tego prawa i obowiazki, zapoznać się ze sposobem sprawowania władzy w STG czy strukturze organizacyjnej. Zapraszamy do lektury!

Statut Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia są województwa Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie. 

Stowarzyszenie może działać na pozostałym obszarze RP oraz być członkiem międzynarodowej organizacji o nazwie Euroregion Bałtyk.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do obsługi bieżącej działalności powołuje Sekretariat i zatrudnia pracowników.

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i środki do ich realizacji

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest, uwzględniając specyfikę położenia Euroregionu  na obszarze południowo-wschodniego Bałtyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i poprzez Bałtyk - ze Szwecją i Danią (wyspa Bornholm) oraz wykorzystując w jak największym stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach dotyczących tej części Europy, działać na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

2. Cel Stowarzyszenia jest realizowany w sferze zadań publicznych w zakresie:

2.1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2.2. działalności na rzecz mniejszości narodowych

2.3. ochrony i promocji zdrowia

2.4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

2.6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

2.7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

2.8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2.9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2.10. turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

2.11. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2.14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

2.15. upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji

2.16. ratownictwa i ochrony ludności

2.17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

2.18. promocji i organizacji wolontariatu

2.19. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

3. Stowarzyszenie będzie realizować swe cele statutowe poprzez:

3.1. współudział w opracowywaniu i realizacji wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terytorium Euroregionu

3.2. samodzielną realizację programów i projektów

3.3. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej  oraz z innych źródeł na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

3.4. organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów

3.5. prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej, wydając biuletyny, informatory i inne publikacje

3.6. udział w targach

3.7. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie współpracy transgranicznej

3.8. występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia w celu promowania ich na arenie międzynarodowej i krajowej.

4. Dla tworzenia korzystnych warunków realizacji postawionych celów Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział III  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.1. zwyczajnych

1.2. wspierających

1.3. honorowych

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być gmina i powiat ziemski z terenu województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego na podstawie stosownej uchwały Rady gminy lub powiatu ziemskiego  i aprobującej decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna jeśli wystąpi ze stosownym wnioskiem i wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.

4. Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu i może być nadane osobie fizycznej lub prawnej.

§ 7

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

1.2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia

1.3. zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów

1.4. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia

1.5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

1.6. ubiegania się o dofinansowanie działań w ramach funduszy pomocowych zarządzanych przez Stowarzyszenie

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

2.1. czynnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych

2.2. przestrzegania postanowień statutu

2.3.regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki wg § 7 pkt 1 i 2, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkowie wspierający wnoszą wsparcie materialne zgodnie z deklaracją lub dwustronnym porozumieniem.

§ 8

 Dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na cele statutowe Stowarzyszenia. Dla gmin składkę ustala się w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, dla powiatów , z wyłączeniem miast na prawach powiatów -  ryczałtowo. Wysokość składki na każdy rok Walne Zebranie Delegatów określa w specjalnej uchwale.

§ 9

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnego wystąpienia (w przypadku gminy lub powiatu - w drodze uchwały Rady Gminy lub Powiatu) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

1.2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu zaległości w uiszczaniu składki członkowskiej, przez okres 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu

1.3. śmierci osoby fizycznej

2. W wypadku działania sprzecznego ze Statutem lub na szkodę Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków.

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ponowne nabycie prawa członka Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszeniu zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. przekazywania  majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96, poz. 873 oraz z 2004 nr 64, poz. 593 i nr 116 poz. 1203)

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV Struktura organizacyjna

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie Delegatów

1.2. Zarząd

1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia odpowiada kadencyjności władz samorządowych, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Delegatów w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Po upływie kadencji Rad Gmin, Powiatów Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej.

3. Skład władz Stowarzyszenia w przypadku ustania członkostwa można uzupełniać powołując na wakujące miejsca osoby spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby

członków pochodzących z wyborów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających na zasadzie wg pkt. 2. W przypadku wyborów uzupełniających w sytuacji kandydowania jednej osoby Przewodniczący Zebrania może za zgodą obecnych Delegatów wyrażoną w głosowaniu jawnym oraz osoby kandydującej zatwierdzić przeprowadzenie wyborów w trybie jawnym.

4. Odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w glosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez delegatów dysponujących 1/3 ogólnej liczby głosów w Stowarzyszeniu lub na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

§ 12 Walne Zebranie Delegatów

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział :

1.1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni - po jednym przedstawicielu każdej gminy i powiatu

1.2. z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający

2. Walne Zebranie winno być zwoływane przez Zarząd  co najmniej dwa razy w roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

3.1.określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia

3.2.ustalenie Statutu i zmian w Statucie

3.3. podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu z Euroregionu Bałtyk

3.4. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu

3.5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.6. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.7. udzielanie Zarządowi absolutorium

3.8. ustalanie wysokości składki członkowskiej

3.9. uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia

3.10. zatwierdzanie rocznych bilansów i przeznaczanie nadwyżki finansowej

3.11.rozpatrywanie i załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia;

3.12. określanie górnej granicy  do jakiej upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań finansowych.

3.13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów

3.14 Wybór i odwoływanie Członka Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk

3.15 Wybór biura biegłego rewidenta do badania  rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

4. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.

5. Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zebrania Delegatów wysyłane są co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i nadzwyczajnym wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz niezbędnymi dokumentami. Dokumenty stanowiące przedmiot obrad mogą być wysyłane drogą elektroniczną. W zaproszeniu na posiedzenia należy podać godzinę rozpoczęcia obrad. Jeżeli w przeciągu 30 minut po godzinie wyznaczonej jako rozpoczęcie Walnego Zebrania nie stwierdzi się obecności przynajmniej 50% delegatów, to Walne zaczyna obradować bez względu na ilość obecnych i podejmować uchwały na zasadach § 12 pkt 4. oraz dokonywać wyborów według § 12 pkt 3.4., 3.5 oraz 3.14.

§ 13 Zarząd

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. W skład Zarządu wchodzi  9 osób:

2.1. Przewodniczący

2.2. I Wiceprzewodniczący 

2.3. II Wiceprzewodniczący

2.4. 6 członków

3. Zarząd wybiera ze swego grona I i II  Wiceprzewodniczących .

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący. Zaproszenia na posiedzenie wraz z porządkiem obrad należy wysłać na 7 dni przed datą posiedzenia. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 5 członków Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

6.1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Delegatów

6.2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów

6.3 zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów

6.4. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia

6.5. prowadzenie dokumentacji członkowskiej

6.6. przyjmowanie składek członkowskich

6.7. ustalanie projektu planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia

6.8. podpisywanie rocznych bilansów

6.9. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

6.10. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia

6.11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

6.12. Ustalanie struktury i etatyzacja Sekretariatu.

7. Składanie oświadczeń woli.

7.1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia oraz w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych mają prawo składać Przewodniczący i jeden Członek Zarządu (I i II Wiceprzewodniczący są członkami Zarządu) bądź Przewodniczący i Dyrektor Sekretariatu lub jeden z Wiceprzewodniczących i Dyrektor Sekretariatu.

7.2. Dla bieżącej obsługi finansowej oraz wynikających z niej umów Zarząd Stowarzyszenia udziela pełnomocnictw Dyrektorowi Sekretariatu. Wysokość pełnomocnictwa finansowego określa Zarząd Stowarzyszenia. 

7.3 Między posiedzeniami Zarządu w sprawach wymagających podjęcia decyzji, które nie mogą oczekiwać do daty kolejnego zebrania Zarządu może być zadane pytanie i zebrane odpowiedzi drogą elektroniczną. Sekretariat Stowarzyszenia wysyła do wszystkich członków Zarządu pytanie i wyznacza termin odpowiedzi. Wydruki z odpowiedziami stanowią załącznik do akt w rozpatrywanej sprawie.

8. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia staje się Członkiem Prezydium Euroregionu Bałtyk z racji pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu. Zarząd dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym spośród członków Zarządu (Vice-Przewodniczący są Członkami Zarządu) na funkcję Zastępcy Członka Prezydium Euroregionu Bałtyk. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Euroregionu Bałtyk może wybrać dodatkowo w miarę potrzeb jednego Członka Prezydium Euroregionu Bałtyk. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród członków Zarządu (Vice-Przewodniczący są Członkami Zarządu).

§ 14 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5  osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 Członków. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, wysyłając za pośrednictwem sekretariatu Stowarzyszenia zaproszenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ramach swego składu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

4.1. Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu,

4.2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.3. Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji.

4.4. Nie mogą łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z członkowstwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej  należy:

5.1. badanie zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Delegatów oraz zatwierdzonych kierunków działania Stowarzyszenia

5.2. dokonywanie oceny sprawozdań rocznych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Stowarzyszenia

5.3. wnioskowanie o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia

5.4. składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Delegatów

5.5. wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 15 Majątek i fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Przychody Stowarzyszenia powstają z:

2.1. składek członkowskich

2.2. darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych

2.3. dochodów z własnej działalności gospodarczej

2.4. dochodów z majątku Stowarzyszenia

2.5. dotacji (w tym dotacji na zakup środków trwałych stanowiących przychód Stowarzyszenia)

2.6. przychodów finansowych powstających z odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat terminowych oraz różnic kursowych.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

4. Rok kalendarzowy jest rokiem obrachunkowym dla Stowarzyszenia.

§ 16 Rozwiązanie Stowarzyszenia

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 17 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 1989 r.  Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855).

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk