STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

O nas

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest organizacją, która została powołana w celu wspierania współpracy zagranicznej lokalnych samorządów, w tym współpracy transgranicznej. Naszym podstawowym założeniem jest teza, że w przypadku regionów przygranicznych współpraca z sąsiadem może być jednym z czynników wpływających stymulująco na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Również na zewnętrznej granicy UE.  Wielokrotnie podkreślano, że granica nie może być „żelazną kurtyną” dzielącą graniczne obszary, a powinna, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, umożliwiać szerokie kontakty i współpracę społeczności lokalnych.

Obecnie Stowarzyszenie tworzy 38 gmin członkowskich z województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.

Celem Stowarzyszenia jest, uwzględniając specyfikę położenia Euroregionu na obszarze południowo-wschodniego Bałtyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy, i poprzez Bałtyk - ze Szwecją i Danią (wyspa Bornholm) oraz wykorzystując w jak największym stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach dotyczących tej części Europy, działać na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

2. Cel Stowarzyszenia jest realizowany w sferze zadań publicznych w zakresie:
2.1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2.2. działalności na rzecz mniejszości narodowych
2.3. ochrony i promocji zdrowia
2.4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2.5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
2.6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
2.7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2.8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2.9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2.10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
2.11. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2.13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2.14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
2.15. upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
2.16. ratownictwa i ochrony ludności
2.17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2.18. promocji i organizacji wolontariatu
2.19. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.


3. Stowarzyszenie będzie realizować swe cele statutowe poprzez:
3.1. współudział w opracowywaniu i realizacji wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terytorium Euroregionu
3.2. samodzielną realizację programów i projektów
3.3. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
3.4. organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów
3.5. prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej, wydając biuletyny, informatory i inne publikacje
3.6. udział w targach
3.7. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie współpracy transgranicznej
3.8. występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia w celu promowania ich na arenie międzynarodowej i krajowej.
4. Dla tworzenia korzystnych warunków realizacji postawionych celów Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą.

Obszary działań:

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ochrona zdrowia
  - Ochrona i promocja zdrowia
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Ochrona praw
  - Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
  - Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
  - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  - Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Nauka, kultura, ekologia
  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
  - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  - Promocja i organizacja wolontariatu
  - Wspieranie organizacji pozarządowych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:
  - Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
  - Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
  - Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
 • Wspieranie organizacji pozarządowych - sposoby wsparcia:
  - poradnictwo telefoniczne
  - poradnictwo mailowe
  - poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
  - informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
  - wydawnictwa, publikacje
  - szkolenia, warsztaty, konferencje
 • Tożsamość, tradycja narodowa
  - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  - Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • Sport, turystyka, wypoczynek
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Turystyka i krajoznawstwo
  - Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne
  - Ratownictwo i ochrona ludności

About STG

The Association of Polish Communes (STG) is non-profit cross-border cooperation organisation with 38 members municipalities of Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships. Since 1997 the STG’s activities focus on the development of international cooperation in tourism, culture, environmental protection, and especially people to people cross-border cooperation on the local and regional levels. In different roles the STG took part in many projects. It hosts the ERB International Permanent Secretariat (IPS) which coordinates the ERB cooperation. Acting with ERB IPS the STG could provide broad knowledge and experience with respect to cross-border cooperation in the South Baltic Area. It also cooperate with ERB Youth Board (YB) founded in 2007 connecting active young people on the youth issue’s from all ERB regions. On STG area of activity through associated municipalities a substantial amount of local authorities from North of Poland - Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships is involved in youth participation in local, regional life of South Baltic Area.

The aim of the Association is, taking into account the specifics of the position of the Euroregion in the area south-east of the Baltic Sea, at the junction of Polish, Russia (Kaliningrad), Lithuania, and through the Baltic - Sweden and Denmark (Island of Bornholm) to use as much as possible of European initiatives which are planned in various programs relating to this part of Europe, and action to improve the living conditions of the people living in the area of the Association, with special emphasis on border areas.

Fields of activities:

 • Overcoming difficult situations, support activities 
 • Supporting people with disabilities 
 • Healthcare 
 • Health protection and promotion
  - Prevention of social pathologies and addictio 
 • Protection of rights
  - Promoting and protection of human rights and freedoms, civil liberties and supporting the development of democracy
  - Equality of rights between men and women
 • Economic development, economic development
  - Supporting economic and entrepreneurship development
  - Promoting employment and professional activation of the unemployed and those threatened with dismissal
 • Science, culture, ecology
  - Science, higher education, education, education and education
  - Culture, art, protection of cultural and national heritage
  - Ecology, animal protection, protection of natural heritage
 • International activity, local communities, social activity
  - Supporting European integration, and the development of contacts and cooperation between societies
  - Supporting development of local communities
  - Promoting and organizing volunteer work
  - Supporting non-governmental organizations
 • Supporting non-governmental organizations - areas of support:
  - Assistance in writing projects, consultation requests
  - Providing information about the sources of funding
  - Financial support, including loans
 • Supporting non-governmental organizations - ways of support:
  - Telephone counseling
  - Guidance mail
  - Counseling during visits, meetings
  - Information on the Internet, keeping service organization
  - Publishing, publications
  - Training, workshops, conferences
 • Identity, national tradition
  - Supporting and promoting national tradition, cultivating the national consciousness, civic and cultural
  - Supporting national and ethnic minorities and regional dialects
 • Sports, tourism, recreation
  - Supporting and promoting physical exercise and sports
  - Tourism
  - Recreation of children and youth
 • Public safety
  - Rescue and civil protection

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk