Ukryte Skarby Powiśla/ Vistula Hidden Treasures

AKTUALNE DZIAŁANIA

GRUDZIEŃ 2016 - ŚWIĘTA BOŻEGO NRODZENIA

W imieniu Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, koordynatora działaności naszej Sieci turystycznej - Ukryte Skarby Powiśla, przesyłamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia:

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu
wiary, szczęścia i powodzenia.

Dziękujemy wszystkim osobom działającym na rzecz Sieci za wspólne i intesnywne działania w 2016 roku
i z optymizmem spoglądamy na kolejny 2017 rok.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016 - PONOWNE PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE PROJEKTU - ARKA POMORZA W RAMACH PROGRAMU INTERREG POŁUDNOWY BAŁTYK - 16.12.2016

Projekt Ark Pomerania - Using the unexploited potentials of old Pomeranian breeds for improving innovation capacities of rural SMEs (Arka Pomorza – Zastosowanie niewykorzystanego potencjału starych pomorskich marek/produktów/wartości dla poprawy zdolności innowacyjnych MŚP wiejskich) został przygotowany wspólnie z LP projektu (University of Greifswald Institute of Geography)  w ramach Osi priorytetowej: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku i działania: Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne.

Dzięki Staraniom Stowarzyszenia (pełniacego rolę partnera projekt z własnym budżetem i odpowiedzialnoscią) udało sie wpisac działania sieci w cel projektu, który obejmie działalność członków Ukrytych Skarbów Powiśla oraz Stajnii Iskra (Partner Stowarzyszony) wpisywać przyczyniajac sie do rozwoju sieci

BENEFICJENCI – lokalni producenci i wytwórcy gmin członkowskich z obszaru Pomorza

ROLA STG - PARTNER

CELE PROJEKTU: Wzmocnienie siły i potencjału regionu poprzez rozwój wspólnej marki opartej na lokalnych produktach i ich producentach z terenów Pomorza zarówno po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

Projekt skupia się na poprawie zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich w celu zwiększenia udziału nowych produktów i usług opartych na starych pomorskich markach/produktach domowych. Oprócz korzyści ekonomicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma zapewnić dobre szanse rozwoju oraz, wyostrzyć profil gospodarczy i turystyczny regionu. Stare regionalne marki i produkty w woj. pomorskim (obecnie prawie zapomniane) były dobrze znane i cenione w przeszłości, z solidną reputacją zdrowych produktów rolnych wysokiej jakości.

Partnerzy w obszarze Pomorza rozpoczną współpracę transgraniczną, będą rozwijać, przesyłać i wspólnie realizować strategie innowacji. Mierząc się z tym wyzwaniem będą wspierani przez partnerów naukowych, specjalistów i doświadczonych duńskich partnerów. Projekt wymaga by sytuacja zostaną w tym obszarze została przeanalizowana, należy odpowiedzieć na pytania, takie jak: Kto i gdzie jest zainteresowany? Które marki jeszcze istnieją? Jak zainicjować wzrost pomorskich ras? Jakie środki są potrzebne? Regionalna analiza potencjału udzieli tych wskazówek. Partnerzy będą określać kryteria jakościowe dla produktów pomorskich wytworzonych w sposób zrównoważony, strategie marketingowe i koncepcje do narzędzi marketingowych. Wspólna kampania wizerunkowa doprowadzi do tego, że produkty pomorskie będą bardziej widoczne. Projekt pozwoli na szereg wspólnych działań wiejskiego MŚP, które jest główną grupą docelową: podróże studyjne w dziedzinie dobrych praktyk, wytyczne i instrumenty innowacyjnych produktów, rozwój nowych usług i spółdzielczych modeli rozwiązań, wspólnego porozumienia i udziału w rynku dzień i targach oraz uruchomienie narzędzi marketingowych jak platforma internetowa "produkty i producentów" i "Pomorski sklep internetowy". Partnerzy mają na celu uzyskać certyfikat jako pierwszy transgraniczny produkt "Arka Pomorza" przyznawany przez (www.geh.de).

Stworzenie wspólnej strategii rozwoju, wspólne działania wdrożeniowe marki i jej promocji, budowanie potencjału współpracy miedzy partnerami, promocja lokalnych producentów i ich firm na arenie międzynarodowej, zwiększenie dostępu dla lokalnych odbiorców, dostawców i turystów. Wspólne seminaria, konferencje i warsztaty, opracowanie wspólnych systemów certyfikacji, tworzenie klastrów podmiotów

DATY REALIZACJI: - rozpoczęcie: 01.01.2017 - zakończenie: 31.12.2019

LISTOPAD 2016 - WNIOSEK DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA WSPARCIE SIECI USP - 25.11.2016

W dniu 25.11.2016 Stowarzyszenie Gmin rP Euroregion Bałtyk reprezentujace podmioty sieci uSP przygotowało i złożyło w ramach relizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku wniosek oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki o „Utworzenie strategii rozwoju i wsparcie promocji sieci turystycznej Ukryte Skarby Powiśla”

BENEFICJENCI po stronie STG: wszystkie gminy członkowskie tworzące sieć zlokalizowane w obszarze Powiśla i ich zlokalizowane na ich terenie podmioty turystyczne, docelowym odbiorcami (nowi członkowie sieci), obszarem oddziaływania i funkcjonowania sieci (nowej strategii i promocji) ma być w przyszłości obszar całego Powiśla - współczesnego regionu geograficznego obejmującego obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu.

CELE PROJEKTU: Projekt bezpośrednio realizuje cel konkursu w zakresie upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych. Założeniem projektu jest wzmocnienie istniejącej już sieci Ukryte Skarby Powiśla (dalej określanej w wniosku skrótem USP). Będzie to można osiągnąć poprzez budowę wspólnej strategii turystycznej wraz z jednoczesną intensyfikacją kontaktów między podmiotami sieci, samorządem i jednotaktami terytorialnymi jak też organizacjami pozarządowymi. To wszystko zmierzać ma ku pogłębieniu współpracy między ww. podmiotami oraz prowadzi do zmiany wizerunku i wiedzy o turystycznych produktach/zasobach lokalnych w regionalnym i międzynarodowym wymiarze.

Docelowym odbiorcami (nowi członkowie sieci) oraz obszarem oddziaływania i funkcjonowania sieci (nowej strategii i promocji) ma być w przyszłości obszar całego Powiśla - współczesnego regionu geograficznego obejmującego obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu.

Oczekiwane efekty/rezultaty realizacji działań:
−/ Całoroczna, kompleksowa i atrakcyjna oferta turystyczna i kulturalna sieci obejmująca także efektywne wykorzystanie istniejących zasobów członków sieci
−/ Promocja unikatowych walorów naturalnych, kulturalnych i dziedzictwa kulturowego, wykorzystywane w sposób racjonalny, efektywny i zrównoważony;
−/ Wzmocniony wizerunek sieci oraz większa rozpoznawalność i spójność kluczowych lokalnych oferta  turystycznych i kulturalnych;
−/ Wzmocniona współpraca pomiędzy podmiotami branży turystycznej i samorządowej

KWOTA PROJEKTU: 135 090,00 PLN z czego 33 790,00 PLN wkładu własnego

DATA REALIZACJI: 01.06.2016 – 30.11.2016

LISTOPAD 2016 - GALA LAUREATÓW KONKURSU NA LOGO ORAZ OBRADY CZŁONKÓW SIECI USP - 04.11.2016

W dniu 4 listopada 2016 (piątek) w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Bałtyk połączone z Honorową Galą Laureatów Konkursu dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Dzierzgonia – Elżbiety Domańskiej , która objęła honorowy patronat nad konkursem dot. loga sieci

W Gali zorganizowanej w celu uhonorowania zwycięzców konkursu na logo sieci "Ukryte Skarby Powiśla" skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gmin: Dzierzgoń, Zalewo, Rychliki, Malbork, Sztum i Mikołajki Pomorskie wzięło udział 25 uczniów wraz z opiekunami, w tym laureaci 5 wyróżnionych prac oraz zwyciezca którym okazał się być Maciej Leoniak, którego praca stanowi logo "Ukrytych Skarbów Powiśla".

W trakcie Galii uhonorowane zostały wszystkie dzieci biorące udział w konkursie – dlatego też dla dzieci przygotowane zostały drobne upominki i pamiątkowe dyplomy (dla 19 dzieci biorących udział w konkursie) oraz nagrody dla 6 laureatów wraz z dwoma opiekunami, w tym laureata zwycięskiej pracy. Nagrody – przedstawicieli samorządu gminy postanowiły uhonorować zwycięzców zestawami malarskimi – dla sześciu prac wyróżnionych w tym dla zwycięzcy. Z strony STG zwycięzca oraz laureaci otrzymali sprzęt elektroniczny i publikacje książkowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Po galii lauratów miały miejsce spotkanie członków sieci w trakcie, którego zostały omówione dalsze działania zwiazane z funkcjonowaniem sieci, w tym przygotowanie projektu w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dalszy rozwój sieci, w tym stworzenie długoterminowej strategii rozwoju i wsparcie promocji sieci turystycznej oferowanej przez członków Ukrytych Skarbów Powiśla

PAŹDZIERNIK 2016 - KONKUS NA LOGO SIECI - ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 19.10.2016

16 października 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Plastyczno-graficznego Ukryte Skarby Powiśla – Logo Sieci”. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk wspólnie z członkami sieci kooperacji Ukryte Skarby Powiśla, którzy stanowili jury konkursu.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego: Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Zalewo, Rychliki ich wizji i pomysłu na logo sieci współpracy pod nazwą Ukryte Skarby Powiśla skupiającej podmioty z kreatywnej kultury  - z wykorzystaniem prac plastycznych bądź graficznych jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej.

Celem konkursu było wykreowanie logotypu dla sieci podmiotów działających w branży turystycznej, rzemieślniczej, usługowo-gastronomicznej, spożywczej z terenu w/w gmin członkowskich Stowarzyszenia. Logotyp miał odzwierciedlać niepowtarzalny charakter i unikalne możliwości jakie uzyskuje turysta odwiedzający region.

Ze względu na to, że na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Komisja brała pod uwagę pomysł, różnorodność technik i materiałów wykorzystanych w pracy oraz świadomość ucznia na temat niepowtarzalnych zasobów regionu.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała iż zwycięską pracę – stanowiącą przyszłe logo sieci, po drobnych graficznych modyfikacjach stanowić będzie praca:

Macieja Leoniaka z Dzierzgonia – zwycięska praca, opiekun – Danuta Cieciora

Jury konkursu postanowiło ponadto wyróżnić następujące prace:

 1. Beaty Błaszczyk
 2. Pauliny Czechowskiej
 3. Dawida Kruszyńskiego
 4. Igora Kwidzyńskiego
 5. Julii Wansowicz

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie. Laureatom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – podczas spotkania z członkami sieci oraz reprezentantami władz miasta i gminy Dzierzgoń podczas uroczystej Galii.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

PAŻDZIERNIK 2016 - WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW SIECI - PODZIĘKOWANIA ZE STRONY STG - 18.10.2016

Wszystkim podmiotom bioracym udział w wizycie  dziękujemy za możliwość zorganizowania, osobisty udział oraz przeprowadzenie prezentacji swojej działalności w ramach wizyty studyjnej sieci kooperacji „Ukrytych Skarbów Powiśla”. Jesteśmy wdzięczni za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia oraz okazaną gościnność członkom sieci.

Możliwość skorzystania z Państwa wiedzy, umoiejętnosci bogatego doświadczenia i zaangażowania w proces partycypacyjny członków sieci , z pewnością pomoże wszystkim uczestniczącym w wizycie w zwiększeniu zaangażowania i gotowości współpracy oraz poszerzeniu wiedzy na temat wspólnych możliwości dalszej kooperacji.

Spotkanie z poszczególnymi ofertami i Państwa zasobami oraz możliwość zapoznania się prowadzoną działalnością było niezwykle pouczające, a także inspirujące do dalszych działań w kierunku aktywizacji podmiotów lokalnej społeczności oraz włączenia ich w działalność sieci.

wspólna wizyta studyjna członków sieci przeprowadzona w praktyce stanowi dobry przykład współpracy podmiotów na rzecz lokalnego rozwoju i jest niezwykle cenna w procesie upowszechniania doświadczeń sieci kooperacji. Cieszmy się, że mogli Państwo się tym doświadczeniem z nami podzielić.

Zespół Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

PAŻDZIERNIK 2016 - WSPÓLNA WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW SIECI - 17.10.2016

W  dn. 15.10.2016-16.10.2016 miała miejsce wspólna wizyta studyjna członków sieci USP, podczas której poszczególne podmioty sieci miały okazję zaprezentować się i swoje oczekiwania co do wspópracy z pozostałymi, w tym zakres swojej działalności i oferty, poznać się lepiej oraz wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami ze wszystkimi  "Skarbami Powiśla".

Jej celem było nawiązanie bliższych kontaktów i poznanie możliwości wzajemnej kooperacji, promocji, udziału w wspólnych działaniach - np. - przygotowanie wspólnego stoiska podczas targów, wystaw itd. Celem tych działań było również nawiązanie bliżej współpracy na poziomie person to person, business to business oraz rozpowszechnienie wzajemnej idei współpracy i jej utrwalenie. W trakcie wizyty studyjnej dokonano wyboru zwycięskiej pracy stanowiacej logo sieci.

Wizyta przebiegała w dwóch etapach:

– 1 dzień – sobota 15 październik:

 • Obrady jury konkursu, które miały miejsce dzięki uprzejmości Pana Prezesa Leszka Sarnowskiego przewidziane są w RTI w Dzierzgoniu, w tym prezentacja nadesłanych prac kursowych, głosowanie przez wszystkich członków sieci, wybór przyszłego loga oraz wybór wytypowanych i nagrodzonych prac w konkursie na Logo sieci
 • wizyta studyjna u 4 członków, w tym wizyty: w Żuławskiej Kolei Ogrodowej, Browarze Gościszewo s.c., Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła, Stadninie Koni Pensjonat Iskra.

- 2 dzień – niedziela 16 października

 • wizyta u czterech członków sieci, czyli w: Ceramice Słowiana w Dzierzgoniu, Gospodarstwie Pszczelarskim Ewa i Bogdan Toporkiewicz w Dzierzgoniu, w kole Gospodyń Wiejskich Cieszymowo, w Ekomarinie w Zalewie 
 • wizyta u potencjalnych członków sieci zaprzyjaźnionej organizacji, która rozważa członkostwo – Zamku w Przezmarku Jolanty von Pilichowskiej oraz w Pensjonacie "Ostoja" oraz w Pałacu Pozorty.

PAŹDZIERNIK 2016 - KONKUS NA LOGO SIECI - PRZESUNIĘCIE OGŁOSZENIA WYNIKÓW - 04.10.2016

Ze względów organizacyjnych i technicznych z  przykrością informujemy o przesunięciu ogłoszenia wyników konkursu na logo sieci Ukrytych Skarbów Powiśla – na 19.10.2016 w związku z przesunięciem o jeden tydzień daty wizyty studyjnej i obrad jury konkursowego (składającego się z członków sieci)

Uaktualniony harmonogram konkursu:
15.10.2016 - 16.10.2016 - głosowanie jury na najlepsze prace
17.10.2016
- ogłoszenie zwycięzcy konkursu, którego praca będzie stanowiła logo sieci
19.10.2016 – ogłoszenie listy nagrodzonych i wyróżnionych prac

Do Stowarzyszenia Gmin RP w ramach konkursu na „Logo sieci Ukryte Skarby Powiśla” wpłynęło 25 prac dzieci młodzieży.

 1. Błaszczyk Beata, Budzisz
 2. Bober Edyta, Bruk
 3. Budzińska Karolina, Dzierzgoń
 4. Chelińska Maja, Dzierzgoń
 5. Chwesiuk Kacper, Bruk
 6. Dordzik Agata, Bruk
 7. Goździelewska Dominika, Dzierzgoń
 8. Grajewski Jan, Dzierzgoń
 9. Kaczmarczyk Julia, Dzierzgoń
 10. Klemenczyk Antosia, Budzisz
 11. Klemenczyk Emilia, Budzisz
 12. Krause Artur, Dzierzgoń
 13. Krejmer Adrian, Dzierzgoń
 14. Kroszyński Dawid, Dzierzgoń
 15. Kwidzyński Igor, Dzierzgoń
 16. Leoniak Maciej, Dzierzgoń
 17. Czechowska Paulina, Dzierzgoń
 18. Potomska Barbara, Bruk
 19. Przybysz Jakub, Dzierzgoń
 20. Ryczkowski Tymoteusz, Dzierzgoń
 21. Sikora Wiktor, Stanówko
 22. Tomczak Gabrysia, Bruk
 23. Tomczyk Edyta, Dzierzgoń
 24. Wansowicz Julia, Dzierzgoń
 25. Więckowski Mikołaj, Dzierzgoń

O wszelkich zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronach Stowarzyszenia

Za zaistniałe opóźnienia przepraszamy!

WRZESiEŃ/PAŹDZIERNIK 2016 - OGŁOSZENIE KONKUSU

09.09-30.09.2016 - konkurs plastyczno-graficzny na logo sieci kooperacji – „Ukryte Skarby Powiśla – Logo sieci”  realizowany na terenie Gmin: Dzierzgoń,  Zalewo, Rychliki, Malbork, Sztum, Mikołajki Pomorskie

O konkursie:

Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego: Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Zalewo, Rychliki.

Organizatorem konkursu: jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Celem konkursu jest: promowanie wśród dzieci i młodzieży sieci współpracy pod nazwą Ukryte Skarby Powiśla skupiającej podmioty z kreatywnej kultury z wykorzystaniem prac plastycznych bądź graficznych jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej. Konkurs ma na celu propagowanie i kształcenie wrażliwości estetycznej oraz wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Harmonogram konkursu:
a) 08.09.2016 – ogłoszenie zasad konkursu
b) 08.09.2016 – 30.09.2016 – zgłaszanie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym
c) 08.10.2016 - 09.10.2016 - głosowanie jury na najlepsze prace
d) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 11.10.2016.

WYMAGANIA:

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace wykonane samodzielnie nt. „ Loga Sieci kooperacji Ukrytych Skarbów Powiśla”  

· Praca musi być wykonana wyłącznie indywidualnie.

· Prace mogą być w formie plastycznej (techniki malarskie, odbijanka symetryczna, techniki wyklejanki, papieroplastyka itp.) lub grafiki komputerowej (Praca może być wykonana w dowolnym programie grafiki komputerowej i musi być zapisana w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png)

Pracę należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD) lub papierowej i przesłać na adres: Stowarzyszenie Gmin RP euroregion Bałtyk 82-300 Elbląg, ul. Stary Rynek 25 lub pod adres: sekel@eurobalt.org.pl jako załącznik do dnia 30.09.2016 r.

z dopiskiem konkurs  „Ukryte Skarby Powiśla – Logo Sieci” wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową

Prace oceniane będą przez komisję konkurs ową powołaną przez organizatora.

JESIEŃ 2016 - ROZWÓJ SIECI I WSPÓLNYCH WIĘZI

Na kolejnych spotkaniach opracowana zostanie ostateczna nazwa sieci i logo: (Powstała idea konkursu na logo wśród szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenów działania grupy).

Zaplanowano również wspólną wizytę studyjną podmiotów – członków sieci pozwalającą zapoznać się im z wzajemną działalnością

Po opracowaniu wspólnego loga i dopracowaniu szczegółów funkcjonowania sieci – promocja „Ukrytych Skarbów Powiśla” na stronach samorządów, stronach podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu, portalach społecznościowychW przyszłości wspólna promocja na targach zagranicznych (stworzenie wspólnego folderów)

W przyszłości wspólna promocja na targach zagranicznych (stworzenie wspólnego folderów)

2016 - POWSTANIE SIECI

Efektem prac grupy Roboczej  jest powstanie sieci podmiotów działających pod roboczą nazwą „Ukryte Skarby Powiśla”
Wytypowano podmioty zainteresowane udziałem w sieci, opracowano odpowiednie szablony wizytówek dla członków sieci, określono przyszłe wspólne działania

2015/2016 - IV SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOŃSKIEJ

Odbyły się już 4 spotkania Grupy Roboczej (dwa z nich w poszerzonym składzie o podmioty -  działających, kreatywnych ludzi (z sfery usług, gastronomi, turystyki, rzemiosła, szeroko rozumianej kultury)
Część potkań poprowadził ekspert – Piotr Geise

W spotkaniach udział brali przedstawiciele Gmin oraz reprezentanci przedsiębiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa oraz reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz prowadzący zajęcia ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych Pan Piotr Geise

Prace odbywały się w poszerzonym gronie, ponieważ w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów wytypowanych przez eksperta reprezentujący instytucje działające w szeroko rozumianej branży turystycznej regionu.

Zasadniczym celem prac było połączenie przedsięwzięć kreatywnych – połączenia twórczo działających, kreatywnych ludzi (z sfery usług, gastronomi, turystyki, rzemiosła, szeroko rozumianej kultury) i próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie, następnie docelowe powstanie konkretnego pakietu usług, tj. produktu turystycznego, który mógłby zostać skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Ze względu na bogatą ofertę zaprezentowaną przez podmioty począwszy od rzemiosła, turystyki, poprzez usługi ze sfery gastronomicznej, a skończywszy na na usługach hotelowych oraz na możliwościach aktywnego spędzania czasu opartych na jeździe konnej, czy aktywności wodnej - podmioty korzystając z pomocy Stowarzyszenia oraz eksperta postanowiły obrać wspólny kierunek działania jakim jest dalsza współpraca i rozwój wspólnej wzajemnej więzi. Więź ta oparta na bazie zróżnicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujących w całej gospodarce regionu i dysponujących zróżnicowanym charakterem organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli współpracy w długim okresie doprowadziła do konkretnych postanowień związanych z budową wspólnej sieci łączącej produkty/instytucje turystyczne regionu pod roboczą nazwą – „Ukryte Skarby Powiśla”. W zamyśle członków spotkania ma być to sieć o charakterze ponadlokalnym, przyczyniająca się do promocji tych ukrytych skarbów Powiśla jakie stanowią kreatywne podmioty regionu, w obszarze całego Euroregionu Bałtyk.

Dołączone pliki:WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW SIECI USP

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk