Mały Ruch Graniczny

Mały ruch graniczny - regularne przekraczanie  wspólnej granicy Państw Umawiających się Stron przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa Umawiającej się strony w celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej umawiającej się Strony ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie są uznawane za działalność zarobkową, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w  Umowie.

Rosja

Informacje dla wjeżdżających na teren przygraniczny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim

1. Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego daje prawo do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie na mały ruch graniczny nie jest wizą, nie pozwala wjeżdżać do innych części terytorium Federacji Rosyjskiej poza Obwodem Kaliningradzkim.

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego są strefy, wjazd do których przez obcokrajowców jest prawnie ograniczony (ich spis i mapa w załączniku), a dla ich odwiedzania wymagane są  specjalne zezwolenia. Podobny tryb obowiązuje na terenach wokół jednostek wojskowych, obiektów chronionych, organizacji oraz formacji wojskowych. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie strefy są specjalnie oznaczone. Fotografowanie i filmowanie obiektów strzeżonych jest zabronione.

Zezwolenie na mały ruch graniczny daje prawo do odwiedzania stref przygranicznych Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, z wyjątkiem strefy między granicą państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i  stumetrowej strefy wzdłuż brzegu rzeki Niemen.

2. Zezwolenie nie uprawnia do podejmowania pracy lub działalności gospodarczej.

3. Podczas pobytu na terytorium Rosji należy  przestrzegać przepisów prawa Federacji Rosyjskiej. Przekroczenie zasad wjazdu, wyjazdu i pobytu na terytorium  Rosji może skutkować  karą albo wydaleniem Pana/Pani w trybie administracyjnym poza granice Rosji.

4. Wjazd na i wyjazd z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w ramach małego ruchu granicznego jest możliwy wyłącznie przez lądowe przejścia graniczne na rosyjsko-polskiej granicy państwowej. Podczas wjazdu do Obwodu Kaliningradzkiego na przejściu granicznym jest  Pan/Pani zobowiązany/a do wypełnienia karty migracyjnej, której jedna część podlega zwrotowi na przejściu, przez które dokonuje się wyjazd. Formularz karty migracyjnej jest wydawany bezpłatnie przez przewoźnika albo na przejściu  granicznym.

W przypadku utraty karty migracyjnej w trakcie  pobytu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego należy zwrócić się do najbliższego oddziału Federalnej Służby Migracyjnej (ФМС) Rosji.

5. Podczas wjazdu i wyjazdu z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego do ważnego dokumentu podróży i zezwolenia na mały ruch graniczny nie wstawia się pieczęci przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pieczęcie stawia  się natomiast do karty migracyjnej.

Jeżeli wraz z zezwoleniem uprawniającym do małego ruchu granicznego Pan/Pani ma wizę rosyjską i zamierza wjechać do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie tej wizy, należy uprzedzić o tym  funkcjonariusza służby granicznej na przejściu granicznym.. W takim przypadku do ważnego dokumentu podróży zostanie wstawiona pieczęć przekraczania granicy państwowej, która potwierdzi, że wjechał(a) Pan/Pani do Rosji na podstawie wizy.

6. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, jeżeli okres pobytu obcokrajowca na terytorium Federacji Rosyjskiej przekracza 7 dni roboczych,  musi on dopełnić formalności, związanych z rejestracją w ewidencji migracyjnej w  oddziale Federalnej Służby Migracyjnej (ФМС) Rosji. Rejestracji w ewidencji migracyjnej dokonuje hotel albo osoba prywatna, u której Pan/Pani się zatrzymał(a), albo organizacja przyjmująca.

Jeżeli celem podróży do strefy przygranicznej jest turystyka ekologiczna, wędkarstwo itp. a Pan/Pani będzie się zatrzymywać poza granicami osiedli, na przykład w namiotach, a okres pobytu przekroczy 7 dni roboczych, należy zwrócić się do władz miejscowych po to, by dokonaly one Pana/Pani zarejestracji w ewidencji migracyjnej.

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia zezwolenia na mały ruch graniczny albo paszportu należy niezwłocznie zwrócić się do najbliższego oddziału organu  terytorialnego MSW (МВД) Rosji. Po otrzymaniu dokumentu, potwierdzającego fakt takiego zgłoszenia, w celu uzyskania  nowego dokumentu podróży w zamian uszkodzonego albo zgubionego paszportu należy udać się do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

8. Jeżeli na skutek okoliczności siły wyższej nieprzerwany okres Pana/Pani pobytu na terytorium obwodu kaliningradzkiego przekroczył 30 dni albo łączny okres pobytu  przekroczył 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, trzeba o tym poinformować najbliższy oddział organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji, powiadamiając o  zaistnieniu okoliczności siły wyższej. Oddział organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji przedłuża dozwolony okres Pana/Pani pobytu, udzielając wizy wyjazdowej.

Ukraina

Zgodnie z artykułem nr 3 Umowy, mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy, w ramach małego ruchu granicznego, jeśli spełnią określone warunki: okażą ważne zezwolenie; nie są zarejestrowane jako osoby, którym odmawia się wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); nie są uważane za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych umawiających się stron.

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydaje uprawniony organ Rzeczypospolitej Polskiej, którym jest konsul. Odpowiednio: dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie lwowskiego okręgu konsularnego - Konsul we Lwowie natomiast dla mieszkańców okręgu łuckiego - Konsul w Łucku. Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do przekraczania granicy do 60 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy, ale nie więcej niż łącznie 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy. Zezwolenie takie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, którzy posiadają ważny dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej. Prócz tego, mieszkaniec musi okazać dokument zaświadczający miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej w okresie co najmniej trzech lat, oraz uzasadnić powody częstego przekraczania granicy  w ramach małego ruchu granicznego. Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności dwóch lat, nie dłuższy jednak niż okres ważności dokumentu podróży. Natomiast kolejne zezwolenia  zostaną wydane na okres ważności pięciu lat, pod warunkiem, że osoba wnioskująca korzystała z poprzedniego zezwolenia zgodnie z postanowieniami umowy. Koszt przyjęcia i rozpatrzenia wniosku wynosi 20 euro. Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia. W przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego, Strony przewidują zastosowanie sankcji określonych w swoich przepisach wewnętrznych. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia, obowiązkiem obywatela jest zgłosić o tym organowi ochrony granicy państwa, które wystawiło dokument. Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę przez przejścia graniczne przeznaczone zarówno dla małego ruchu granicznego, jak i międzynarodowego ruchu osobowego. Organy ochrony granicy będą kontrolować osoby przekraczające granicę zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, przy czym nie będą stemplować zezwoleń oraz dokumentów podróży przy wjeździe i wyjeździe. Mieszkańcy strefy przygranicznej podczas przekraczania wspólnej granicy Polski i Ukrainy powinni posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego - polisę, certyfikat, gwarantujący placówce opieki medycznej pokrycie kosztów leczenia. Taki dokument powinien być ważny przez cały okres pobytu na terytorium ale nie krócej niż 14 dni. Dokument powinien potwierdzać wysokość gwarancyjnej sumy ubezpieczenia w kwocie co najmniej 20 000 euro.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Zalecenia przy stosowaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Informacja dla wjeżdżających do strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

Dokumenty na zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego są składane w Rosyjskich centrach wizowych w Gdańsku i Olsztynie. UWAGA ! Opłata za zezwolenia jest dokonywana bezpośpednio w Centrum Wizowym. Środki wpłacone przez interesantów nie w Centrum Wizowym nie podlegają zwrotowi.

Wniosek o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (wypełnia się ręczne)

Wniosek o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (wypełnia się na komputerze)

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk